Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným (známa pod skratkou s.r.o.) je proces rušenia spoločnosti a jej následný výmaz z Obchodného registra.

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstup do likvidácie
O zrušení a vstupe spoločnosti do likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie skladajúce sa zo všetkých veriteľov spoločnosti. V prípade jednoosobovej spoločnosti rozhoduje jediný spoločník. Ak sa v hlasovaní rozhodne o vstupe do likvidácie musí byť ustanovený likvidátor a toto rozhodnutie musí byť prijaté písomnou formou s podpisom predsedu valného zhromaždenia (resp. jediného spoločníka), ktorý musí byť úradne osvedčený. Rozhodnutie musí byť predložené Obchodnému registru do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Obdobie likvidácie
Zvolený likvidátor je povinný oboznámiť všetkých známych veriteľov o vstupe do likvidácie. Zároveň je povinný zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie. Jeho povinnosťou je pripojiť k tomuto oznamu výzvu, aby jej veritelia a iné orgány a osoby, ktorých sa toto rozhodnutie dotýka, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Túto povinnosť je možné splniť zverejnením oznámenia o vstupe do likvidácie v Obchodnom vestníku.
Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Následne poverený likvidátor zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a zašle ju každému spoločníkovi, ktorý o ňu požiada.
Ďalej je likvidátor povinný vykonať rozbor majetku vykázaného v súvahe ku dňu likvidácie z hľadiska jeho likvidity (schopnosť pohotovostnej výmeny majetku za peňažnú hotovosť, ktorou sa budú platiť záväzky spoločnosti). Slúži na posúdenie predajnosti majetku a pre určenie najvýhodnejšej formy jeho predaja.

Primárnym cieľom pri likvidácii firmy je uhradenie všetkých možných záväzkov firmy. Peniaze zo speňaženia pohľadávok a predaja majetku spoločnosti nemôžu byť vyplatené veriteľom až po dobu kým z týchto prostriedkov nie sú uhradené všetky záväzky firmy.
Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spoločníkom alebo orgánom rozhodujúcim o zrušení spoločnosti. Spolu stým musí predložiť konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Takisto je likvidátor oprávnený zvolať valné zhromaždenie na predloženie týchto návrhov a správ. Následne valné zhromaždenie (resp. jediný spoločník) rozhodne väčšinovým počtom hlasov o prijatí návrhov a rozhodnutia definitívne zrušiť spoločnosť.

Výmaz z Obchodného registra
Po splnení všetkých povinností spojených so zrušením spoločnosti je likvidátor oprávnený podať návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Likvidátor je povinný si vyžiadať súhlas na výmaz z Obchodného registra od správcu dane (daňový úrad, colný úrad, obec). Následne ho predloží spolu s návrhom na výmaz spoločnosti na príslušný registrovaný súd v lehote 90 dní po schválení účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a konečnej správy o likvidácii.
Ako dlho trvá proces likvidácie?
Na rozdiel od založenia s.r.o., ktorá sa dá zvládnuť za pár týždňov, trvá proces likvidácie aj s následným výmazom z Obchodného registra v priemere okolo 8 mesiacov.